• Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy zamówiony plakat jest przygotowywana według indywidualnej specyfikacji Kupującego.


W innym przypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Anna Dobosz
Kabaczkowa 13/8
52-311 Wrocław
adres e-mail: fabrykasnow23@gmail.com

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.Więcej informacji w regulaminie - pkt. 7-9.


Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.